LIMITELE LIBERTATII DE EXPRIMARE. POLITICIENI, JURNALISTI, MAGISTRATI – Comentarii si jurisprudenta

Cartea de fata reprezinta prima analiza aprofundata a libertatii de exprimare prin prisma practicii judiciare interne si a jurisprudentei relevante a Curtii Europene a Drepturilor Omului, surprinzand diversitatea intrebarilor pe care le poate genera exercitarea sa in spatiul public, dar si interferentele cu alte drepturi, atribute sau libertati, prin raportare la care i se definesc limitele.

Comentariile autorilor urmaresc aplicarea principiilor pe care Curtea Europeana a Drepturilor Omului le-a impus in jurisprudenta sa ca fiind necesare in orice demers in care se cauta justul echilibru intre libertatea de exprimare si, in special, impiedicarea ingerintelor in sfera vietii private, inclusiv sub aspectul respectarii onoarei, demnitatii si reputatiei persoanei.

Lucrarea poate constitui, pe langa clasicul instrument metodologic necesar mediului universitar, magistratilor si avocatilor, si o foarte utila sursa de repere in functie de care politicienii, jurnalistii si orice alte persoane care se manifesta in spatiul public isi pot exercita libertatea de exprimare.

Autorii Vasile Bozesan, Dragos-Alin Calin, Ionut Militaru, Florin Mihaita, Dorin Pana

Detalii tehnice: Editura Hamangiu

(560 pagini. ISBN 978-606-678-987-5)

Paralelă între principiul repartizării aleatorii a dosarelor și principiul continuității completului de judecată. Jurisprudența CEDO privind legala compunere a instanței de judecată, ca garanție a dreptului de acces la un tribunal independent și imparțial

În practică se face deseori confuzie între principiul repartizării aleatorii a dosarelor și principiul continuității completului de judecată, deși distincția este evidentă la o analiză atentă. Întrucât normele de organizare judiciară sunt asemănătoare în materie penală cu cele din materie civilă, iar dosarele civile au o proporție cantitativă considerabilă, analiza va privi reglementarea acestor principii din perspectiva dreptului privat.

Potrivit art. 11 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, activitatea de judecată se desfăşoară cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor şi continuităţii, cu excepţia situaţiilor în care judecătorul nu poate participa la judecată din motive obiective.

1. Principiul repartizării aleatorii presupune distribuirea dosarelor – de regulă – prin intermediul unui sistem informatizat sau – cu titlu de excepție – potrivit metodei ciclice, completul de judecată fiind stabilit în mod aleatoriu (după o succesiune nepredictibilă), cu excluderea factorului decizional uman, dintre mai multe complete de judecată înființate în prealabil și care se bucură de stabilitate.

Prin Hotărârea nr. 71 din 9 martie 2005 a Consiliului Superior al Magistraturii s-au stabilit reguli generale aplicabile programelor de repartizare aleatorie a cauzelor.

Unele dispoziții legale incidente în materie civilă:

Art. 199 alin. 2 C.pr.civ. (Înregistrarea cererii): După înregistrare, cererea şi înscrisurile care o însoţesc, la care sunt ataşate, când este cazul, dovezile privind modul în care acestea au fost transmise către instanţă, se predau preşedintelui instanţei sau persoanei desemnate de acesta, care va lua de îndată măsuri în vederea stabilirii în mod aleatoriu a completului de judecată, potrivit legii.

Art. 475 alin. 1 C.pr.civ. (Pregătirea judecăţii apelului): Preşedintele instanţei de apel sau persoana desemnată de acesta, îndată ce primeşte dosarul, va lua, prin rezoluţie, măsuri în vederea repartizării aleatorii la un complet de judecată.

Art. 53 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judecătorească: Repartizarea cauzelor pe complete de judecată se face în mod aleatoriu, în sistem informatizat.

Art. 95 alin. 5 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti[1]: Pentru aplicarea criteriului aleatoriu, completele se vor constitui la începutul fiecărui an şi se numerotează pe instanţă sau, după caz, pe secţii, ţinându-se seama de materiile în care se judecă, de specializarea completelor şi de faza procesuală în care se află cauzele, respectiv fond, apel sau recurs. Modificarea numărului completelor de judecată sau schimbarea judecătorilor care le compun se va putea realiza doar pentru motive obiective, în condiţiile legii.

2. Principiul continuităţii presupune că aceiaşi judecători vor face parte din completul de judecată (stabilit de regulă aleatoriu) la toate termenele de judecată într-o anumită fază procesuală (primă instanţă, apel, căi extraordinare de atac), până la dezînvestirea prin pronunţarea soluţiei în cauză.

Excepţiile de la acest principiu trebuie să fie expres prevăzute de lege, iar aplicarea lor trebuie să se facă cu interpretarea strictă a normelor juridice (exceptio est strictissimae interpretationis). Astfel, schimbarea compunerii completului de judecată poate fi urmarea unor incidente procedurale (incompatibilitatea judecătorilor), a unor măsuri pentru buna desfăşurare a justiţiei (conexarea dosarelor), dar şi a unor cauze administrative (concediu, excludere din magistratură).

Unele dispoziții legale incidente în materie civilă:

Art. 19 C.pr.civ. (Continuitatea): Judecătorul învestit cu soluţionarea cauzei nu poate fi înlocuit pe durata procesului decât pentru motive temeinice, în condiţiile legii.

Art. 214 C.pr.civ. (Continuitatea instanţei): (1) Membrii completului care judecă procesul trebuie să rămână aceiaşi în tot cursul judecăţii. (2) În cazurile în care, pentru motive temeinice, un judecător este împiedicat să participe la soluţionarea cauzei, acesta va fi înlocuit în condiţiile legii. (3) Dacă înlocuirea prevăzută la alin. (2) a avut loc după ce s-a dat cuvântul în fond părţilor, cauza se repune pe rol.

Art. 53 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judecătorească: Cauzele repartizate unui complet de judecată nu pot fi trecute altui complet decât în condiţiile prevăzute de lege.

3. Sancțiuni procesuale în caz de încălcare a principiului repartizării aleatorii și, respectiv, a principiului continuității

Fiind reglementate prin norme de organizare judiciară, de ordine publică, neregularitățile procedurale constând în încălcarea acestor principii sunt sancționate cu nulitatea absolută și pot fi invocate oricând în cursul judecății.

Potrivit art. 488 alin. 1 pct. 1 și 2 C.pr.civ., casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru următoarele motive de nelegalitate: 1. când instanţa nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale; 2. dacă hotărârea a fost pronunţată de alt judecător decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului sau de un alt complet de judecată decât cel stabilit aleatoriu pentru soluţionarea cauzei ori a cărui compunere a fost schimbată, cu încălcarea legii; […].

Așa cum s-a reținut în jurisprudența națională[2], „este indiscutabil că repartizarea cauzelor în mod aleatoriu este o normă de organizare judiciară cu rang de principiu, instituită prin art. 11 şi art. 53 din Legea nr. 304/2004 cu scopul de a conferi o garanţie în plus independenţei funcţionale a judecătorului şi imparţialităţii actului de justiţie, principala modalitate de repartizare aleatorie fiind cea informatică”.

Art. 139 din Legea nr. 304/2004 deleagă însă Consiliului Superior al Magistraturii atribuţia de a adopta norme secundare în vederea organizării executării legii şi îi conferă o anumită marjă de apreciere în acest sens. Continuă lectura

Pierderea dreptului la pensie de serviciu ca urmare a condamnării penale a magistraților pentru infracțiuni de corupție. Conformitatea măsurii cu dispozițiile art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție

1. Aplicabilitatea ratione materiae a art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție

În ceea ce privește existența unui „bun” în sensul art. 1 din Protocolul nr 1 adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, raportat la condiționarea prin lege a acordării dreptului la pensie de inexistența unei condamnări penale, Curtea Europeană a observat în jurisprudența sa că dreptul la pensie nu este garantat ca atare de Convenție. Cu toate acestea, în conformitate cu jurisprudența sa, dreptul la o pensie bazată pe ocuparea forței de muncă poate, în anumite circumstanțe, să fie tratată ca un drept de proprietate.

Astfel, în cazul în care s-au plătit contribuții speciale, Curtea a statuat că dreptul de a obține un beneficiu social a fost legat de plata acestora, astfel că acordarea prestației în cauză nu putea fi refuzată unei persoane care a contribuit la acest sistem (Gaygusuz c. Austriei, hotărârea din 16 septembrie 1996, par. 39-41). Această cauză se referea la alocațiile acordate de către stat, în regim de urgență, persoanelor aflate în nevoie și Curtea a considerat că există un drept de proprietate în sensul articolului 1 din Protocolul nr 1. Curtea a constatat o încălcare a art. 14 din Convenție combinat cu art. 1 din Protocolul nr 1, deoarece statul a refuzat să acorde alocația menționată pentru motive de naționalitate.

Același principiu este aplicabil și în cazul în care angajatorul s-a obligat cu titlu general să plătească o pensie în condiții care pot fi considerate ca făcând parte din contractul de muncă (Sture Stigson c. Suediei, nr. 12264/86, decizia Comisiei din 13 iulie 1988).

Având în vedere dispozițiile relevante ale legislației naționale a pensiilor, Curtea a concluzionat în cauza Apostolakis c. Greciei (hotărârea din 22 octombrie 2009, nr. 39574/07, par. 29) că, prin simplul fapt al ocupării unei funcții publice, reclamantul a dobândit un drept care constituie un „bun” în sensul articolului 1 din Protocolul nr 1 (art. 64 alin. 1 din Codul pensiilor în Grecia prevedea că soțul și copiii unei persoane condamnate în conformitate cu articolul 62 au dreptul la pensia acesteia, ca și în cazul în care ar fi decedat).

Cu toate acestea, art. 1 din Protocolul nr. 1 nu poate fi interpretat ca oferind dreptul la o pensie de o anumită sumă (a se vedea deciziile Skórkiewicz c. Poloniei, 1 iunie 1999, nr. 39860/98; Schwengel c. Germaniei, 2 martie 2000, nr. 52442/99; Janković c. Croației, nr 43440/98; Laloyaux c. Belgiei, 9 martie 2006, nr. 73511/01).

2. Condiții de fond

În cazul unui sistem de asigurări sociale în care condamnarea penală pentru fapte de corupție atrage pierderea automată a dreptului la pensie, Curtea Europeană a considerat că lipsirea de pensia pentru limită de vârstă a constituit o ingerință în dreptul de proprietate, care nu corespunde unei exproprieri și nici unei măsuri de reglementare a folosinței bunurilor (cauza Apostolakis c. Greciei, par. 37). Această măsură trebuie examinată din prisma tezei întâi a primului paragraf al articolului 1 din Protocolul nr. 1 (cauza Banfield c. Regatul Unit, decizia din 18 octombrie 2005, nr. 6223/04). De asemenea, este necesar să se stabilească dacă un just echilibru a fost menținut între cerințele de interes general ale societății și cele referitoare la protecția drepturilor fundamentale ale persoanei.

În cauza Banfield c. Regatul Unit (par. 38), Curtea a concluzionat că decizia instanțelor britanice de a priva reclamantul – ofițer de poliție care a comis infracțiuni grave – de o parte din pensia sa, corespunzătoare contribuțiilor statului la pensia reclamantului, nu rupe echilibrul just care trebuie să existe între drepturile reclamantului și interesele angajatorului său și ale comunității. Pentru a ajunge la această concluzie, Curtea a dat o greutate considerabilă faptului că retragerea dreptului la pensie nu a avut loc în mod automat, în temeiul unei dispoziții a legii, ci după un proces care implică mai multe etape, fiecare conducând la pronunțarea unei hotărâri judecătorești. Curtea a acordat, de asemenea, importanță faptului că reclamantul nu a fost total lipsit de dreptul la pensie, ci doar de un procent de 65%, reprezentând contribuțiile statului la fondul de pensii, și nu de procentul corespunzător propriilor contribuții.

În cauza Apostolakis c. Greciei (par. 39), Curtea a constatat că reclamantului i-a fost retras în mod automat, în urma condamnării, dreptul la pensie pentru tot restul vieții. În vârstă de 69 de ani, reclamantul s-a aflat în imposibilitatea de a începe o nouă activitate profesională, fiind privat de toate mijloacele de subzistență. Reclamantul a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru infracțiunea de a fi participat în calitate de funcționar public la falsificarea unor livrete de asigurare în perioada când era directorul unui serviciu de pensii al unui organism de asigurări sociale). Cu toate acestea, în opinia Curții, comportamentul reclamantului, deși condamnabil din punct de vedere penal, nu putea avea o relație de cauzalitate cu drepturile sale de pensie în calitate de asigurat social. În aceste condiții, Curtea a considerat că reclamantul a fost obligat să suporte o sarcină disproporționată și excesivă care, deși evaluată ținând cont de marja largă de apreciere recunoscută statelor contractante în materie de legislație socială, nu poate fi justificată prin scopul de a asigura buna funcționare a administrației și credibilitatea și integritatea serviciului public, fiind încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție.

Curtea de la Strasbourg a considerat că, în cadrul marjei lor de apreciere, statele pot introduce în legislația națională sancțiuni financiare, ca urmare a unei condamnări penale. Cu toate acestea, o astfel de sancțiune, care ar conduce la pierderea totală a drepturilor la pensie și securitate socială, incluzând asigurările de sănătate, ar fi nu numai o pedeapsă dublă, dar ar avea efectul lipsirii de principalele mijloace de trai a unei persoane care a împlinit vârsta de pensionare. Un astfel de efect nu este în concordanță cu principiul de reabilitare socială care reglementează dreptul penal al statelor contractante și nici cu spiritul Convenției.

3. Scurte considerații cu privire la recenta modificare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

În Monitorul Oficial al României nr. 549 din 24 iulie 2014 a fost publicată Legea nr. 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, prin care s-a eliminat posibilitatea magistraților și personalului asimilat acestora de a mai beneficia de pensie de serviciu în cazul în care au fost condamnati pentru fapte de corupție.

Continuarea aici – Revista JurisClasor CEDO – August 2014, Autor: Ionuţ Militaru

Lansare Revista Forumul Judecătorilor

antet-RFJUniunea Naţională a Judecătorilor din România şi Editura Universitară organizează festivitatea în cadrul căreia va fi lansată

REVISTA FORUMUL JUDECĂTORILOR

Evenimentul urmează a se desfăşura la Clubul Academiei Române (Calea Victoriei nr. 125, sectorul 1, Bucureşti, harta), marţi 07 aprilie 2009, începând cu ora 14:00.

Revista urmăreşte în primul rând să prezinte atitudinile judecătorilor legate de funcţionarea şi necesitatea revista-forumul-judecatorilorreformării sistemului judiciar, dar nu va ocoli nici aspectele doctrinare sau jurisprudenţiale relevante. RFJ nr. 1/2009 (citeşte)

La eveniment vor fi prezenţi, în calitate de moderator, dl. prof. univ. dr. Adrian-Paul Iliescu, iar în calitate de vorbitori, d-na judecător lector univ. dr. Lavinia Lefterache, dl. judecător Dragoş Călin, dl. judecător Adrian Neacşu, dl. judecător Ionuţ Militaru, d-na judecător Roxana Lăcătuşu, dl. judecător Ciprian Coadă, dl. conf. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, dl. director drd. Vasile Muscalu, dl. Mihai Banu.

Programul conferinţei

14.00-14.15 Înregistrarea participanţilor

14.15-14.30 judecător Dragoş Călin, vicepresedinte U.N.J.R. – „Revista Forumul judecătorilor ” 

14.30-14.45 judecător Adrian Neacşu, membru al Consiliului Director al U.N.J.R – 2009, anul sindicalizării judecătorilor?

14.45-15.00 judecător Ionuţ Militaru, membru U.N.J.R. – Adevăr sau provocare: respectarea independenţei justiţiei

15.00-15.15 judecător Lavinia Lefterache, membru al Senatului U.N.J.R. – „Impactul codurilor de procedură asupra sistemului judiciar”

15.15-15.30 judecător Ciprian Coadă, membru U.N.J.R. – Priorităţi actuale ale sistemului judiciar în contextul strategiei de reformă

15.30-16.00 Dezbateri. Închiderea conferinţei.

Cauza Kudeshkina c. Rusiei (26.02.2009). Libertate de exprimare. Excludere din magistratură pentru afirmaţii publice

cedoStarea de fapt pertinentă

Reclamanta, d-na Olga Kudeshkina, era judecător de mai mult de 18 ani şi lucra în cadrul Tribunalului Moscova. În 2003, reclamantei i-a fost repartizat un dosar penal privind un ofiţer de poliţie, dl. Zaytsev, cercetat pentru abuz în serviciu (acuzat că ar fi efectuat percheziţii nelegale în cadrul unei anchete asupra unui trafic de imobile în centrele comerciale din Moscova). Părţile sunt în dezacord cu privire la circumstanţele în care d-na Koudechkina s-a retras din dosar. Potrivit reclamantei, preşedintele Tribunalului Moscova i-a retras dosarul în 4 iulie 2003 fără a justifica această măsură; potrivit Guvernului, dosarul a fost retras pentru a fi repartizat unui alt judecător în 23 iulie 2003, pe motiv că reclamanta amânase judecata.

La începutul lunii decembrie 2003, d-na Kudeshkina a acordat mai multe interviuri unor ziare şi unui post de radio rusesc. Ea a declarat în mod special că preşedintele Tribunalului Moscova exercitase presiuni asupra sa pentru a se retrage din dosarul privindu-l pe dl. Zaytsev. Ea a lăsat de asemenea să se înţeleagă că nu era prima dată când instanţele ruseşti erau utilizate în scop de manipulare comercială, politică sau personală.  În 2 decembrie 2003, reclamanta a sesizat comisia superioară de disciplină a magistraturii, plângându-se de presiunile suportate în timpul procesului Zaytsev. Comisia a întocmit un raport, în urma căruia preşedintele Curţii supreme a decis să nu exercite acţiunea disciplinară împotriva preşedintelui Tribunalului Moscova.

Între timp, la o dată necunoscută, preşedintele Consiliului Magistraturii din Moscova a urmărit revocarea reclamantei, căreia îi reproşa că s-a lăsat condusă de o manieră incompatibilă cu autoritatea şi statutul de judecător, pentru că a adus ofensă în mod deliberat sistemului judiciar şi unor judecători, a făcut afirmaţii false susceptibile a induce în eroare cetăţenii şi a submina autoritatea puterii judecătoreşti. În mai 2004, comisia de disciplină a magistraturii din Moscova a decis că reclamanta nu mai poate exercita funcţia de judecător; i se reproşa în special că a divulgat o informaţie factuală specifică privind procedura penală aflată în desfăşurare, înainte ca hotărârea să intre în puterea lucrului judecat. S-a precizat în această hotărâre că poate fi contestată în termen de 10 zile la instanţă.

D-na Koudechkina a contestat revocarea sa în faţa Tribunalului Moscova, care a judecat cauza în primă instanţă. Invocând parţialitatea acestei instanţe, reclamanta a solicitat Curţii supreme să strămute cauza la o altă instanţă. Printr-o hotărâre definitivă din 19 ianuarie 2005 Curtea supremă a respins cererea reclamantei şi a confirmat decizia de revocare.

În drept

Cu privire la pretinsa încălcare a art. 10 din Convenţie

Curtea a observat în primul rând că nu există în interviurile date de reclamantă presei niciun element de natură a susţine acuzaţiile de divulgare a informaţiilor, care au fost aduse de comisia de disciplină a magistraturii din Moscova. Curtea a statuat că plângerile d-nei Kudeshkina privind eventuale presiuni nu au fost respinse într-un mod convingător în urma procedurii interne. Subliniind că reclamanta a criticat public conduita mai multor responsabili şi a afirmat că presiunile asupra judecătorilor erau la ordinea zilei, Curtea a apreciat că reclamanta a adus în discuţie o problemă importantă de interes general demnă de a constitui subiect de dezbatere liberă într-o societate democratică. Chiar dacă d-na Kudeshkina a folosit o oarecare doză de exagerare şi generalizare, instanţa europeană a considerat că este vorba despre un comentariu obiectiv asupra unei chestiuni de mare importanţă pentru public.

În privinţa dubiilor reclamantei legate de imparţialitatea Tribunalului Moscova, Curtea a reţinut că erau justificate, având în vedere că reclamanta formulase acuzaţii la adresa preşedintelui acestei instanţe. Argumentele reclamantei asupra acestui aspect nu au fost examinate în procedura internă, ceea ce a condus la concluzia Curţii că sancţiunea disciplinară a fost aplicată reclamantei cu încălcarea unor garanţii procedurale importante. Curtea a notat în final că sancţiunea în cauză, respectiv excluderea din magistratură a d-nei Kudeshkina, este de natură a avea un “efect inhibitor” asupra judecătorilor ce doresc să participe la dezbaterea publică privind eficacitatea organelor judiciare. Aşa fiind, Curtea a concluzionat că această sancţiune a fost disproporţionată şi că a fost încălcat art. 10 din Convenţie.

Hotărârea cuprinde opinii dizidente şi va deveni definitivă în condiţiile art. 44 par. 2 din Convenţie.

Adevăr sau provocare: Respectarea independenţei justiţiei

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

 

 

 

 

 

 

 

 

Azi a avut loc la Cotroceni festivitatea ocazionată de numirea magistraţilor definitivi, iar unii dintre noi am purtat un ecuson cu mesajul „Respectaţi independenţa justiţiei”.

Un astfel de mesaj într-un stat de drept ar trece neobservat pentru că e firesc ca un magistrat independent să protejeze valorile care îl reprezintă şi care stau la baza societăţii democratice.

Mesajul a fost impersonal, nu se adresa unui subiect determinat, iar invitaţia la Cotroceni nu a fost decât un prilej oferit celor care după doi ani de studiu în Institutul Naţional al Magistraturii şi după aproape un an şi jumătate de stagiu în instanţe şi parchete trebuie să suporte generalizări pornite de la situaţii izolate în care sunt implicaţi unii magistraţi.

Ceea ce este mai grav este faptul că acuzaţiile de corupţie vin din partea reprezentanţilor instituţiilor publice, iar încrederea cetăţenilor în justiţie, pe care se fundamentează independenţa şi autoritatea unui întreg sistem, este grav şi în mod fals afectată.

Mesajul nostru avea în spate buna-credinţă, a unor tineri cinstiţi, dornici de a schimba ceva prin atitudinea lor, şi se adresa întregii societăţi. Este foarte greu pentru magistraţi să se apere în faţa atacurilor din partea presei, dar mai ales ale persoanelor ce ocupă funcţii publice, din cauza faptului că avem o obligaţie de rezervă, garanţie a imparţialităţii, dar şi din cauza faptului că volumul de muncă este apăsător şi paralizează orice reacţie cronofagă.

Festivitatea de numire în funcţie era un eveniment public care ne oferea ocazia de a transmite acest mesaj, echilibrat şi bine-intenţionat, tuturor reprezentanţilor instituţiilor publice, dar şi presei şi societăţii civile.

Din păcate, această atitudine cu care orice persoană ar fi trebuit să solidarizeze a fost virulent atacată, fiind interpretată drept o „manipulare politică”, iar magistraţii care au îndrăznit să îşi exercite libertatea de exprimare într-un context public care îi privea în mod direct au fost declaraţi „influenţabili”, „manipulaţi” şi „lipsiţi de independenţă”, fiind invitaţi chiar să îşi ridice decretele de numire în funcţie şi practic să părăsească magistratura.

Amintesc că am devenit magistraţi din anul 2007 şi până în prezent judecătorii au pronunţat sute de sentinţe judecătoreşti, iar procurorii au instrumentat sute de dosare şi lucrări penale.

În ultima perioadă atacurile împotriva justiţiei s-au generalizat, afirmându-se că există o mafie în justiţie, că magistraţii care dau hotărâri neagreate sunt corupţi, că abaterile unor magistraţi reprezintă imaginea unui întreg corp profesional, că ne acordăm singuri drepturile salariale, că din cauza noastră dosarele sunt tergiversate, că noi nu putem ridica monitorizarea de pe justiţie, că nu răspundem pentru condamnările la CEDO ş.a.m.d.

În realitate, vorbim despre incoerenţă legislativă şi despre supraîncărcarea instanţelor judecătoreşti datorită competenţei acestora stabilite prin lege (media pe ţară este de 286 de cauze pe judecător numai în primele 3 trimestre), despre acte ale autorităţilor administrative ce au generat mii de litigii legate de dreptul de proprietate şi sute de condamnări la CEDO, despre impedimente procesuale în judecarea cu celeritate a cauzelor, impedimente stabilite tot prin lege.

Noi, cei care ne-am câştigat azi inamovibilitatea (dreptul de a nu fi mutaţi într-un alt post fără acordul nostru, ceea ce nu poate fi sinonim cu „intangibilitatea”) în urma unor examene dificile, dar şi a unei perioade în care ne-am dovedit competenţa profesională, ne lovim astăzi de o legendă întreţinută de mass-media, dar şi de persoane publice, aceea că justiţia este, citez, „politizată” şi „coruptă”.

În naivitatea noastră, am vrut să luăm atitudine şi să invităm la reflecţie toţi participanţii la actul de justiţie: justiţiabilii a căror încredere încercăm să o câştigăm, parlamentarii care emit legile pe baza cărora judecăm, executivul care controlează bugetul instanţelor de care depinde întreaga infrastructură a justiţiei, societatea civilă şi presa, dar şi Preşedintele României, ale cărui afirmaţii afectează în mod direct încrederea publică în justiţie.

În schimb, ne-au fost opuse aceleaşi exemple izolate, cazul unui magistrat atât de mediatizat în ultima vreme, cazul unui concurs fraudat care nu ne privea, cazul unui procuror corupt pe care Preşedintele l-a văzut cu ochii săi, fiind obligaţi să purtăm pe umeri prejudecăţi care ne afectează în mod direct.

Închei aici, amintind că independenţa justiţiei nu trebuie câştigată, ea există şi trebuie respectată, tocmai pentru că este o garanţie a justiţiabilului. De aceea un apel onest pentru „Respectarea independenţei justiţiei” nu putea leza nicio persoană şi, cu atât mai puţin, nu justifica un atac direct împotriva celor prezenţi la festivitate.

Discursul Preşedintelui

 

more about „TVR Cotroceni„, posted with vodpod