Hotărârea în cauzele conexate Schultz-Hoff/Deutsche Rentenversicherung Bund şi Stringer şi alții/Her Majesty’s Revenue and Customs

curia-cjceCurtea de Justiţie a Comunităţilor Europene aminteşte că dreptul la concediul medical şi modalităţile de exercitare a acestui drept nu sunt reglementate de dreptul comunitar.

Dreptul la concediul anual plătit, consacrat de directiva privind timpul de lucru, nu se opune, în principiu, nici efectuării unui concediu anual plătit în perioada unui concediu medical, nici interzicerii unei astfel de efectuări, însă sub rezerva ca, în acest din urmă caz, lucrătorul vizat să aibă posibilitatea de a-şi exercita dreptul la concediu în altă perioadă.

Un lucrător nu îşi pierde dreptul la concediul anual plătit pe care nu a putut să îl exercite pe motiv de boală

Comunicat CJCE privind cauzele conexate C-350/06 şi C-520/06

În această hotărâre Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene interpretează dreptul la concediul anual plătit consacrat de directiva comunitară privind timpul de lucru [articolul 7 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 299, p. 9, Ediţie specială, 05/vol. 7, p. 3)].

Această interpretare a fost solicitată de Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Germania) şi de House of Lords (Regatul Unit) în cauze privind dreptul la concediul anual plătit al unor lucrători care se află în concediu medical.

Landesarbeitsgericht (instanţă germană regională competentă în materia litigiilor de muncă) are de soluţionat o cerere de compensare a concediului anual plătit formulată de un lucrător care nu şi-a putut exercita dreptul la acest concediu din cauza unei incapacități de muncă ce a condus la pensionarea lucrătorului. Potrivit dispozițiilor germane relevante, dreptul lucrătorului la concediul anual plătit neefectuat se stinge la sfârşitul anului calendaristic avut în vedere şi cel mai târziu la sfârşitul unei perioade de report care, cu excepția unei derogări în favoarea lucrătorului stabilite prin convenție colectivă, are o durată de trei luni. În cazul în care lucrătorul s-a aflat în incapacitate de muncă până la sfârşitul acestei perioade de report, concediile anuale plătite neefectuate nu trebuie să fie compensate printr-o indemnizație la încetarea raportului de muncă.

În afara unei cereri similare de compensare pentru concediul anual neefectuat în perioada de referință definită de dreptul britanic, House of Lords mai are de soluţionat şi cazul unui lucrător care, în cursul unui concediu medical pe durată nedeterminată, i-a solicitat angajatorului său să efectueze, în următoarele două luni de la cererea sa, câteva zile de concediu anual plătit.

În hotărârea sa, Curtea aminteşte că dreptul la concediul medical şi modalitățile de exercitare a acestui drept nu sunt reglementate de dreptul comunitar. În ceea ce priveşte dreptul la concediul anual plătit, statele membre definesc condițiile de exercitare şi de punere în aplicare a acestuia, prin precizarea împrejurărilor concrete în care lucrătorii îl pot exercita, fără însă ca însăşi existenţa acestui drept să poată fi supusă vreunor condiţii.

În aceste context, dreptul la concediul anual plătit, consacrat de directiva privind timpul de lucru, nu se opune, în principiu, nici efectuării unui concediu anual plătit în perioada unui concediu medical, nici interzicerii unei astfel de efectuări, însă sub rezerva ca, în acest din urmă caz, lucrătorul vizat să aibă posibilitatea de a-şi exercita dreptul la concediu în altă perioadă.

Deşi modalitățile de exercitare a dreptului la concediul anual plătit în diferitele state membre sunt reglementate de acestea, modalitățile de reportare a unui concediu neefectuat sunt totuşi subordonate anumitor limite.

Sub acest aspect, Curtea arată că dreptul la concediul anual al unui lucrător aflat în concediu medical prescris în mod legal nu poate fi condiționat de obligația de a fi lucrat efectiv în perioada de referință prevăzută într-un stat membru. În consecință, un stat membru poate să prevadă pierderea dreptului la concediul anual plătit la sfârşitul unei perioade de referință sau a unei perioade de report, numai cu condiția ca lucrătorul vizat să fi avut în mod efectiv posibilitatea de a-şi exercita dreptul la concediu.

Or, Curtea constată că un lucrător care se află în concediu medical întreaga perioadă de referință şi perioadă de report stabilite de dreptul național este lipsit de orice posibilitate de a beneficia de concediul său anual plătit. Aceeaşi este situația în cazul unui lucrător care a lucrat în timpul unei părţi din perioada de referință înainte de a intra în concediu medical.

Curtea concluzionează că dreptul la concediul anual plătit nu trebuie să se stingă la expirarea perioadei de referință şi/sau a unei perioade de report stabilite de dreptul național, atunci când lucrătorul s-a aflat în concediu medical întreaga perioadă de referință sau o parte a acesteia şi incapacitatea sa de muncă a continuat până la încetarea raportului său de muncă, motiv pentru care nu a putut să îşi exercite dreptul la concediul anual plătit.

În ceea ce priveşte dreptul la o compensaţie financiară, la încetarea raportului de muncă, pentru concediul anual plătit pe care lucrătorul nu a putut să îl efectueze, Curtea declară că o astfel de compensaţie trebuie calculată în aşa fel încât lucrătorul în cauză să fie pus într-o situație comparabilă cu cea în care s-ar fi aflat dacă şi-ar fi exercitat dreptul menționat în timpul raportului său de muncă. Rezultă că remunerația obişnuită a lucrătorului, care este cea care trebuie menținută în perioada de repaus ce corespunde concediului anual plătit, este de asemenea determinantă în ceea ce priveşte calculul compensaţiei financiare pentru concediul anual neefectuat la încetarea raportului de muncă.

Textul integral al hotărârii este disponibil aici.